FRG har funnits i Sollentuna sen 2006 och består nu år 2019 av 107 medlemmar under ledning av 2 FRG-ansvariga och 1 FRG-ansvarigrookie. Vi har en ledningsgrupp som består av 16 st som stöttar och fungerar som funktionärer vid olika aktiviteter. Gruppen är mycket aktiv, träffas konternuerligt och har fortbildningar flera gånger varje termin i egen regi eller genom andra frivilligorganisationer. Bland FRG-medlemmarna finns även flera personer med specialistkompetens i sjukvård och första hjälpen, barnomsorg, stab, kris och kommunikation, livsmedelshygien etc som därigenom kan bidra med mer kvalificerade uppgifter.

FRG kallas ut efter beslut av kommunledningen. Vi agerar som en resurs när kommunen begär det.

Läs mer om Sollentuna kommuns krisberedskap.

FRG bedriver utbildar också allmänheten om säkerhet i hemmet och krisberedskap. Bl.a. besökte vi Sollentuna Norra Scoutkår våren 2015.

FRG samverkar med på Brandstationen Attunda årligen under hösten, när dom håller öppet hus.

FRG Sollentuna började som pilotkommun 2017 med Krisberedskapsveckan. Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

Tidigare syntes vi även med på större arrangemang i Sollentuna, som t.ex. föreningsdagen, nationaldagsfirandet i Edsbergsparken och Edsbacka marknad. Målet år 2019 är att återuppta något av dessa arrangemang för att synliggöra oss än mer i dessa krisberedskapstider.

Tält

Anne HS